Regelverk

>> Kommuneloven (Lov-2018-06–22-83)

>> Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-07-714)

>> Forvaltningsloven

>> Offentleglova