Konsek Øst IKS

Kontrollutvalgssekretariat Øst (Konsek Øst) IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes kommuner (eierkommunene).

Det er vedtatt egne etiske retningslinjer for Konsek Øst IKS og selskapets hovedfokus er kvalitet og kompetanse, tilgjengelighet, legitimitet og uavhengighet.

Konsek Øst IKS er medlem av Norges Kommunerevisorforbund NKRF (www.nkrf.no)

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Konsek Øst IKS skal til enhver tid yte kontrollutvalget den bistand som utvalget finner nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner.

Sekretariatets oppgaver (bl.a):

  • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
  • Følge opp kontrollutvalgets vedtak.
  • Føre kontroll med forvaltningen.
  • Ivareta kontrollutvalgets påseansvar med revisjonen.
  • Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon.
  • Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll.
  • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger og følge opp oppdrag ved bestilling av revisjonstjenester.
  • Følge opp gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
  • Utredninger ved eventuell valg av revisjonsordning.
  • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.