Konsek Øst IKS

Etter kommuneloven § 23-7 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget:

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Selskapet har for tiden tre ansatte (2,8 årsverk).

Anne Haug

Daglig leder / sekretariatsleder cand.jur.
Tlf.: 92 81 79 25
E-post: anne.haug@konsek-ost.no

Heidi Elisabeth Larsson

Konsulent
Tlf.: 400 46 791
E-post: heidi.elisabeth.larsson@konsek-ost.no

Kristin Moe

Avdelingsleder
Tlf.: 95 13 31 87
E-post: kristin.moe@konsek-ost.no

Du finner oss...

Du finner oss i Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger