Konsek Øst IKS

 
Etter kommuneloven § 23-7 skal kommunestyret sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget:
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.
 
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.
 
Selskapet har for tiden tre ansatte (2,8 årsverk).
Anne Haug

Anne Haug

Daglig leder / sekretariatsleder cand.jur.

Tlf.: 92 81 79 25
E-post: anne.haug@gs-iks.no

Nina Bolneset

Nina Bolneset

Konsulent

Permisjon 

Kristin Moe

Kristin Moe

Avdelingsleder

Tlf.: 95 13 31 87
E-post: kristin.moe@amot.kommune.no

Eskil Kristiansen

Eskil Kristiansen

Konsulent

Tlf.: 92 62 12 23
E-post: eskil.kristiansen@konsek-ost.no