Hva gjør kontrollutvalgene

Konsek Øst IKS er sekretariat for kontrollutvalgene i Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes kommuner. Under hvert kontrollutvalg finnes en oversikt over medlemmene i de respektive kontrollutvalgene, samt linker til kommunenes hjemmesider med opplysninger om kontrollutvalgene.

Kontroll og tilsyn.
Det er kommunestyret som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret. 
 
 
Kontrollutvalget
Som kommunestyrets kontrollorgan skal kontrollutvalget utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven (se ”Regelverk”). Kommuneloven kapittel 23 har regler for ”Kontrollutvalgets virksomhet» og kapittel 24 omhandler «Revisjon». I tillegg er det en egen forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
 
Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.
 

Kontrollutvalget skal velges av kommunestyret eller fylkestinget og det er strenge valgbarhetsregler for medlemmene. Kontrollutvalget skal bestå av minst 5 medlemmer, hvor minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kontrollutvalgets leder skal være fra et annet parti eller annen partigruppe enn ordfører.

 
Kontrollutvalget har oppgaver bl.a. knyttet til:
  • kontroll med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv., 
  • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet), 
  • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene), 
  • eierskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper). 
  • revisjonsordningen – påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 


Vi vil også anbefale følgende link til NKRF, for ytterligere informasjon om kontrollutvalgene: www.nkrf.no/kontrollutvalg.

 

Kontrollutvalget som klageorgan?
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Ved spørsmål om slike saker, må man henvende seg til kommunen. Kontrollutvalget kan imidlertid på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker eller henvendelser (se ”Tips oss”) vurdere om det er behov for å behandle en sak i kontrollutvalget.
Ikon

Møteplan 2021 28.97 KB 3 downloads

...